Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal Semester Ganjil SKI Kelas 7 PAS

Soal Semester Ganjil Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 7 PAS


Ruangbelajarlc - Contoh Soal Semester SKI Kelas 7 untuk tingkat sekolah MTS  yang dibuat sebagai bahan latihan dalam menghadapi ulangan semester. Soal semester mata pelajaran SKI adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang Sejarah - Sejarah Kebudayaan Islam.

Latihan dalam mengerjakan soal ulangan adalah hal yang perlu di lakukan untuk menambah nilai yang baik. Dengan demikian maka hasil yang ingin dicapai akan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Contoh soal ulangan semester SKI Kelas 7 pilihan ganda telah dibuat berdasarkan materi yang ada di kelas 7 tingkat MTS.


Contoh Soal Semester Ganjil Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas 7 PAS


Namun, untuk soal di bawah ini yang nantinya akan di jadikan sebagai bahan belajar tambahan untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Tidak disertakan dengan kunci jawaban. 

Baca juga tentang Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) SKI yang sudah kami siapkan sebelumnya. Semoga selama mempelajari dan mengerjakan soal-soal ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memudahkan untuk mengerjakan setiap soal semester kedepannya.

Soal Semester Ganjil SKI Kelas 7 PAS

 1. Misi dakwah Nabi Muhamad Saw adalah sebagai berikut! Keuali …

 • Sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta
 • Sebagai pembawa kedamaian
 • Sebagai pembawa kemajuan masyarakat
 • Sebagai peneguh Nabi Mungkar saja


2. Nabi Muhamad Saw di utus menjadi Nabi dan Rasul dengan menghadapi kondisi masyarakat makkah yang seperti berikut. Kecuali ….

 • Penuh kerusakan
 • Penyimpangan akidah
 • Pinyimpangan sosial
 • Haromoni di dalam masyarakat


3. Nabi Muhamad Saw datang memperbaiki akhlak masyarakat Arab yang jauh dari ajaran …

 • Para Nabi terdahulu
 • Ahli ramal
 • Tukang ramal
 • Penyembuh berhala


4. Wahyu Allah SWT yang diterima oleh Nabi Muhamad Saw diapat dilihat dalam …

 • Kitab al-quran
 • Kitab injil
 • Kitab zabut
 • Kitab taurat


5. Pada mulanya Nabi Muhamad Saw berdakwah di kota …

 • Madinah
 • Makkah 
 • Thait
 • Riyadh


6. Pada mulanya dakwah Nabi Muhamad Saw mengalami……. kecuali 

 • Banyak rintangan 
 • Penolakan
 • Penerimaan secara luas di masyarakat
 • Ancaman


7. Suku yang memusuhi Nabi Muhamad ketika Saw di Makkah bernama

 • Amir
 • Quraisy
 • Khuza’ah
 • Kharaj


8. Nabi Muhamad Saw, mengalami penolakan ketika berdakwah di makkah, kemudian beliau melakukan hijrah ke ….

 • Yaman
 • Syam
 • Madinah
 • Thaif


9. Ketika berhijrah ke Madinah, Rasulullah mampu menyatukan kaum ….. sehingga kedaimaian dapat terwujud.

 • Kaum quraisy dan kaum aus
 • Kaum muhajirin dan kaum ansar
 • Kaum gaynuga dan kaum gays
 • Kaum tamim dan kaum utbah


10. Ketika terjadi penaklukan kota makkah yang dilakukan Nabi Muhamad Saw adalah …

 • Kembali ke madinah
 • Memaafkan semua yang bersalah kepada beliau
 • Menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansar
 • Membawa unta beliau ke rumah Abu Ayyub al-anshori


11. Banyak masyarakat makkah waktu itu masuk islam karena… 

 • Kagum atas luhurnya akhlak dan perangi Rasulullah Saw
 • Agama yang lama tidak relevan
 • Dari pada tidak memiliki agama
 • Agama yagn lama tidak menarik


12. Ketika memimpin Madinah, Rasulullah Saw melakukan pembenaran dalam bidang ekonomi. Salah satunya adalah …

 • Menghapus hutang
 • Menghapus praktik riba
 • Menghapus pergadaian
 • Menghapus piutang


13. Praktik perdagangan di Madinah yang sesuai dengan ajaran islam adalah perdagangan yang …

 • Jujur, jelas, adil
 • Penuh riba
 • Eksploitasi kepada yanga lemah
 • Jual beli yang tidak jelas barangnya


14. Perpindahan Nabi Muhamad Saw, dari makkah ke madinah disebut dengan peristiwa

 • Isra’mikroj
 • Hijrah
 • Perang badar
 • Fathu makkah


15. Penetapan kalender hijriah pertama kali dilakukan pada masa …

 • Khalifah abu bakar ash shiddiq
 • Khlaifah umar bin khattab
 • Khalifah utsman bin affan
 • Khalifah ali bin abi thalib


16. Penamaan hijriah sebagai tahun islam diambil kerena …

 • Disesuaikan dengan isra’ mi’raj
 • Disesuaikan dengan terjadinya perang badar
 • Disesuaikan denagn awal permulaan rasulullah saw, melakukan hijrah ke madinah
 • Disesuaikan denan terjadinya perang tabuk


17. Jumlah bulan pada tahun hijriah terdiri dari …

 • 10 bulan
 • 11 bulan
 • 12 bulan
 • 13 bulan


18. Berikut ini, nama-nama bulan hijriah. Kecuali …

 • Muharam
 • Safar
 • Zulkaidah
 • Besar


19. Peragantian hari apda tahun hijriah adalah …

 • Saat tengah malam
 • Saat siang hari
 • Saat waktu magrib
 • Saat tiba waktu isyak


20. Surat al baqarah ayat 144 berisi tentang …

 • Kewajiban puasa
 • Pemindahan kiblat umat islam
 • Kewajiban membayar zakat
 • Tentang sejarah masa lalu


21. Kiblat ummat islam pada awalnya adalah …

 • Baitul maqdis
 • Baitul latifah
 • Baitul mustofa
 • Baitul amanah


22. Baitul maqdis terletak di kota …

 • Makkah
 • Yerusallem
 • Madinah
 • Kairo


23. Baitul ada di bagian …

 • Masjidil haram
 • Masjid nabawi
 • Masjid quba
 • Masjib abwa


24. Ketika Rasulaullah saw, beristirahat di hudaibiyah. Kaum quraisy mengirim utusan untuk bertanya tentang tujuan perjalanan Rasulullah saw ke makkah, utusan-utusan tersebut sebagai bentuk. Kecuali …

 • Badil
 • Haris bin al-qumah
 • Urwah bin maqsud
 • Utsman bin affan


25. Tujuan perjalanan Rasulullah saw, ke makkah lalu beristirahat di hudaibiyah adalah untuk melaksanakan …

 • Umrah dan tidak untuk berperang
 • Salat
 • Puasa
 • Zakat


26. Utusan yang dikirim Nabi Muhamad saw, kepada kaum quraisy ketika berada dihudaibiyah adalah untuk menjelaskan maksud kedatangan Nabi Muhamad saw ke makkah adalah …

 • Badil 
 • Haris bin al-qumah
 • Urmah bin maqsud
 • Usman bin affan


27. Isi dari baiat Ridwan adalah …

 • Penentuan jatuhnya tanggal satu ramadhan
 • Para sahabat akan tetap menjaga keselamatan Rasulullah saw dan ajarannya serta bertekad akan menghadapi kaum quraisy 
 • Kerja sama dengan kaum quraisy
 • Penentuan hari raya idul fitri


28. Pada mulanya Nabi Muhamad saw berdakwah di kota

 • Madinah
 • Makkah
 • Thaif
 • Riyadh


29. Berikut ini perjanjian hudaiyah. Kecuali …

 • Peletakan senjata selama sepuluh tahun
 • Orang quraisy yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya hendak ditolak oleh kaum muslimin dan di kembalikan orang quraisy
 • Orang quraisy tidak menolak orang muslim yang kembai
 • Semua orang bebas mejalankan ajaran agamanya masing-masing


30. Perjanjian hudaibiyah membuat perjalanan umrah Nabi Muahamad saw, harus ditangguhkan sampai …

 • Tahun depan
 • Dua tahun setelah perjanjian
 • Tiga tahun setelah perjanjian
 • Empat tahun setelah perjanjian


31. Berdasarkan perjanjian hubaidiyah, gencatan senjata yang dilakukan antara kaum quraisy dan ummat adalah …

 • 1 tahun
 • 5 tahun
 • 10 tahun
 • 15 tahun


32. Perjanjian hudaibiyah sekilas tampak merugikan ummat islam, namun sebenarnya menguntungkan umat islam. Keuntungan tersebut adalah ..

 • Gencatan senjata selama sepuluh tahun menjadi kesempatan umat islam untuk berdakwah tanpa harus menghadapi perang
 • Umat islam bebas berdagang kemanapun
 • Kaum quraisy masih boleh mengganggu umat islam
 • Umat islam tidak bisa mengunjungi makkah


33. Semenjak perjanjian hubaidiyah, kekuatan kaum muslimin makin …

 • Menyempit
 • Meluas
 • Terbatas
 • Mengecil


34. Dibawah ini yang bukan tokoh kaum quraisy penentang islam adalah …

 • Abu jahal
 • Utbah
 • Syaibah 
 • Abu bakar ash-shidiq


35. Contoh tokoh penentang islam yang akhirnya masuk islam adalah …

 • Ali bin abi thalib
 • Abu jahal
 • Khalid bin walid
 • Abu bakar ash-shidiq


36. Saat perjanjian hubaidiyah berjalan dua tahun, terjadi suatu konflik antara bani  bakr dengan …

 • Bani amir
 • Bani muthalib
 • Bani hasyim
 • Bani nuza’ah


37. Konflik antara bai bakr dengan bani khuza’ah merupakan ..

 • Bentuk pelanggaran kaum quraisy terhadap perjanjian hubaidiyah
 • Bentuk ketundukan kaum quraisy terhadap penjanjian hubaidiyah
 • Unjuk kekuatan kaum quraisy
 • Wujud kesabara kaum muslimin


38. Usulan yang disampaikan oleh perwakilan islam dalam menghadapi konflik antara bani bakr dan khuza’ah seperti dibawah ini. kecuali..

 • Mengganti rugi terhadap para korban bani khuza’ah
 • Menghentikan persekutuan dengan bani bakr
 • Menyatakan pembatalan perjanjian hudaibiyah
 • Menyatakan keberatan terhadap keberadapan kaum muslimin 


39. Peristiwa fathu makkah disebut juga dengan …

 • Pengepungan kota makkah
 • Pengalahan kota makkah
 • Penaklukan kota makkah
 • Pembuka kota makkah


40. Haji wada’ disebut juga dengan …

 • Haji permulaan
 • Haji perpisahan
 • Haji pertengahan
 • Hadi hari raya


41. Haji wada’ juga disebut degnan haji perpisahan karena …

 • Haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhamad saw sebelum beliau wafat
 • Haji yang dilakukan oleh umat islam
 • Haji yang dilakukan oelh penduduk makkah
 • Haji yang dilakukan oleh para pendatang dari madinah


42. Haji wada’ dilaksanakan pada tahun ….. hijriah

 • 10 hijriah
 • 11 hijriah
 • 12 hijriah
 • 13 hijriah


43. Nama lain dari haji wada’ adalah seperti dibawah ini. kecuali …

 • Hajjat al-islam
 • Hajjat al-balaqh
 • Hajjat at-tamam
 • Hajj tamatu’


44. Pakain untuk melaksanakn ibadah haji disebut dengan …

 • Pakaian ihram
 • Mukena
 • Sarung 
 • Gamis


45. Pada awalnya masyarakat disekitar jazirah arab adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh …

 • Nabi Musa a.s
 • Nabi Adam a.s
 • Nabi Ibrahim a.s
 • Nabi Nuh a.s


46. Putra Nabi Ibrahim yang melanjutkan risalah agama yang dibawanya adalah …

 • Nabi Musa a.s
 • Nabi Hud a.s
 • Nabi Ismail a.s
 • Nabi Nuh a.s


47. Penyelewengan terhadap akidah yang dibawa nabi Ismail a.s adalah …

 • Berbuat baik kepada ibu dan bapak
 • Penyembahan terhadap berhala
 • Menolong tetangga
 • Selalu melakukan kebaikan setiap hari


48. Praktik penyembahan berhala pada masyarakat makkah dipelopori oleh …

 • Amru bin Abdullah
 • Amru bin Yahya
 • Amru bin Amir
 • Amru bin Luhay


49. Amru bin Luhay adalah seorang pembesar dari suku …

 • Nawfal 
 • Aus
 • Amir
 • Khuza’ah


50. Amru bin Luhay tertarik penyembahan berhala ketika berada di …

 • Syam
 • Persia
 • Rum
 • Irak


Demikian contoh Soal Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas 7 yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat! Terimakasih.